Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na urzędników wyborczych

W związku dokonaną zmianą uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, którą zmieniono liczbę urzędników w gminach oraz przedłużono termin ich zgłaszania,  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach informuje:

 Termin dokonywania zgłoszeń został przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r. 

 Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. nr 155 w godzinach urzędowania Delegatury – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego - art. 9 § 1 ustawy Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczoną za zgodność z oryginałem np. przez pracodawcę kandydata na urzędnika wyborczego. Przy zgłoszeniu dokonywanym osobiście przez kandydata istnieje możliwość potwierdzenia kopii dyplomu za zgodność z oryginałem, po przedłożeniu do wglądu oryginału dyplomu -  przez Delegaturę.

 Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty e-mail.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego, urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

 Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego:

1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,

2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,

3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją,

4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Wzór zgłoszenia umieszczony jest pod linkiem: [DOC] [PDF]

 Dodatkowe informacje i  wyjaśnienia dotyczące powoływania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych są sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

  W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 Wykaz urzędników wyborczych w poszczególnych gminach:

Kod teryt. Nazwa jednostki Ilość urzędników
wyborczych
Powiat będziński 
240101 m. Będzin 3
240102 m. Czeladź 2
240103 m. Wojkowice 2
240104 gm. Bobrowniki 2
240105 gm. Mierzęcice 2
240106 gm. Psary 2
240107 gm. Siewierz 2
240108 m. Sławków 2
Powiat gliwicki 
240501 m. Knurów 2
240502 m. Pyskowice 2
240503 gm. Gierałtowice 2
240504 gm. Pilchowice 2
240505 gm. Rudziniec 2
240506 gm. Sośnicowice 2
240507 gm. Toszek 2
240508 gm. Wielowieś 2
Powiat tarnogórski 
241301 m. Kalety 2
241302 m. Miasteczko Śląskie 2
241303 m. Radzionków 2
241304 m. Tarnowskie Góry 3
241305 gm. Krupski Młyn 2
241306 gm. Ożarowice 2
241307 gm. Świerklaniec 2
241308 gm. Tworóg 2
241309 gm. Zbrosławice 2
Powiat bieruńsko-lędziński 
241401 m. Bieruń 2
241402 m. Imielin 2
241403 m. Lędziny 2
241404 gm. Bojszowy 2
241405 gm. Chełm Śląski 2
Powiat zawierciański 
241601 m. Poręba 2
241602 m. Zawiercie 2
241603 gm. Irządze 2
241604 gm. Kroczyce 2
241605 gm. Łazy 2
241606 gm. Ogrodzieniec 2
241607 gm. Pilica 2
241608 gm. Szczekociny 2
241609 gm. Włodowice 2
241610 gm. Żarnowiec 2
Miasto na prawach powiatu 
246201 m. Bytom 4
246301 m. Chorzów 4
246501 m. Dąbrowa Górnicza 4
246601 m. Gliwice 5
246801 m. Jaworzno 3
246901 m. Katowice 7
247001 m. Mysłowice 3
247101 m. Piekary Śląskie 3
247201 m. Ruda Śląska 4
247401 m. Siemianowice Śląskie 3
247501 m. Sosnowiec 5
247601 m. Świętochłowice 2
247701 m. Tychy 4
247801 m. Zabrze 5
Suma 138

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

/-/ Wojciech Litewka

 

Katowice, dnia 13 marca 2018 r.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:13-03-2018 15:06
    Wprowadził:Karol Jarząbek
  • Data modyfikacji:13-03-2018 15:21
    Wprowadził:Karol Jarząbek