Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Siedziba Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach znajduje się w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach.

Pomieszczenia biurowe Delegatury usytuowane są na parterze budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 153.

Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Jagiellońskiej oraz ul. Ligonia. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyznaczone jest wejście bramą od ul. Reymonta prowadzące na dziedziniec wewnętrzny UW. Wejście uruchamiane jest w kontakcie z służbą ochrony budynku. Na dziedzińcu wewnętrznym wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Pochylnia i winda dają możliwość osobie na wózku inwalidzkim przemieszczenia się na wszystkie kondygnacje budynku.

Windy (z wyjątkiem zabytkowej windy paciorkowej) wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz o numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację sporządzone w alfabecie Braille’a, przycisk zero jest oznaczony kolorem, wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. Dodatkowo w windach zainstalowane są kamery podłączone do systemu monitoringu budynku.

Śląski Urząd Wojewódzki jest wyposażony w system elektronicznych znaczników systemu TOTUPOINT, naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące. Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient. W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz II i III piętrze i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

W bezpośredniej okolicy budynku są wyznaczone dodatkowe miejsca dla osób z niepełnosprawnością, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do Urzędu i są administrowane przez Miasto Katowice. Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach nie ma biura podawczego.

Dokumenty adresowane na Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach, które przekazywane są osobiście przez interesantów, odbierane są przez pracownika Biura.

Za pośrednictwem strony internetowej www.katowice.uw.gov.pl, można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest bezpłatna i dostępna we wtorki w godzinach 12:00 - 15:30 oraz w piątki w godzinach 10:00 - 14:00.