więcej

Okręg nr 23 - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 października 2003 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2003 r.

       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
          ZPOW-5640-23/03

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 października 2003 r.

 1. Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 134, poz. 1244), informuje:
  Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 12 października 2003 r. w okręgu wyborczym nr 23 obejmującym obszar woje-wództwa podlaskiego.
 2. W okręgu będzie wybierany jeden senator. Terminy wykonania poszczególnych czyn-ności wyborczych w wyborach uzupełniających określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 134, poz. 1244).
 3. Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rze-czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507).
 4. Prawo wybierania senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym mają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które naj-później w dniu głosowania kończą 18 lat.
 5. W urzędach gmin położonych na obszarze okręgu wyborczego nr 23 zostaną sporzą-dzone spisy wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

  1)      Do spisu wyborców zostaną wpisani z urzędu wyborcy zameldowani w gminie na pobyt stały lub dopisani do rejestru wyborców na własny wniosek w trybie art. 12 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej, jeżeli stale zamieszkują na obszarze gminy, bez zameldowania na pobyt stały.

  2)      Do spisu wyborców zostaną też wpisani wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, jeżeli najpóźniej 2 października 2003 r. złożą w urzędzie gminy, właściwym dla ich miejsca pobytu, wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców; dotyczy to także osób nigdzie nie zamieszka-łych, przebywających na obszarze gminy (art. 19 Ordynacji wyborczej).

  3)      Osoby przebywające w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostaną utworzone obwody głosowania, będą umieszczone w spisie wyborców na podstawie wykazów osób sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

  4)      Żołnierze pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym będą dopisani do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzone-go dla miejscowości, w której odbywają służbę, jeżeli złożą w urzędzie gminy wniosek w tej sprawie między 21 września a 28 września 2003 r.

 6. Prawo wybierania nie przysługuje osobom, które są ubezwłasnowolnione prawomoc-nym orzeczeniem sądowym (bez względu na przyczynę ubezwłasnowolnienia) lub po-zbawione praw publicznych albo praw wyborczych (art. 7 Ordynacji wyborczej).
 7. Kandydatów na senatora w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym zgłasza się do dnia 2 września 2003 r. do godz. 24.00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w Bia-łymstoku, ul. Mickiewicza 3.

  1)      Kandydatów na senatora mogą zgłaszać wyłącznie komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze oraz komitety wyborcze wyborców, które do dnia 23 sierpnia 2003 r. zawiadomią Państwową Komisję Wyborczą odpowiednio o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 96-98 Ordynacji wyborczej) i uzyskają potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia (art. 102 Ordynacji wyborczej).

  2)      Kandydatem na senatora może być obywatel polski, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat (art. 99 ust. 2 Konstytucji RP). Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na terenie okręgu wyborczego, w którym kandyduje na senatora.

  3)      Zgłoszenie kandydata przez wyborców wymaga utworzenia komitetu wyborczego złożonego nie mniej niż z 15 osób mających prawo wybierania oraz dołączenia wykazu podpisów co najmniej 1000 wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego (art. 98 ust. 4 i 6 pkt 3 Ordynacji wyborczej).

  4)      W przypadku, gdy kandydata zgłasza partia polityczna, funkcję komitetu wyborczego pełni statutowy organ partii upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 96 ust. 1 Ordynacji wyborczej).

  5)      Gdy kandydata zgłasza koalicja partii politycznych, czynności wyborcze w imieniu koalicji wykonuje koalicyjny komitet wyborczy, utworzony w tym celu przez organy partii tworzących koalicję, upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz (art. 97 ust. 3 Ordynacji wyborczej).

  6)      Zgłoszenie kandydata na senatora musi być poparte podpisami co najmniej 3000 wyborców stale zamieszkałych w okręgu wyborczym (art. 196 ust. 1 i 5 Ordynacji wyborczej). Warunki oraz informacje, jakie muszą być zawarte w wykazie podpisów wyborców popierających kandydata na senatora określa art. 196 ust. 3 i 4 Ordynacji wyborczej.

  7)      Każdy komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wyborczym tylko jednego kandydata na senatora. Zgłoszenia kandydata na senatora dokonuje, w formie pisemnej, pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba. W zgłoszeniu podaje się nazwę i adres komitetu wyborczego oraz nazwisko i imię (imiona) zgłaszanego kandydata, jego zawód i miejsce zamieszkania, a także informację o nazwie lub skrócie nazwy partii politycznej, której jest członkiem. W zgłoszeniu można wskazać skrót nazwy komitetu wyborczego, którym należy oznaczyć kandydata na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie, tzw. „oświadczenie lustracyjne” kandydata oraz oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających kandydata wraz z wykazem podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata. Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, należy dołączyć także stosowne upoważnienie.
  Po dokonaniu zgłoszenia pełnomocnik lub osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma od Okręgowej Komisji Wyborczej „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydata na senatora”, a po zarejestrowaniu kandydata „Protokół rejestracji kandydata na senatora”.W wyborach uzupełniających obowiązują zasady prowadzenia kampanii wyborczej, określone przepisami rozdziałów 11 i 33 Ordynacji wyborczej oraz gospodarki finan-sowej komitetów wyborczych, określone w rozdziałach 13 i 34 Ordynacji wyborczej.Na podstawie art. 217 ust. 1 Ordynacji wyborczej łączny czas rozpowszechniania nie-odpłatnych audycji wyborczych przyznawany wszystkim komitetom wyborczym, które zarejestrowały kandydata na senatora w okręgu wyborczym wynosi w programach re-gionalnych: 2 godziny w Telewizji Polskiej S.A. i 4 godziny w Polskim Radiu S.A.

 8. W wyborach uzupełniających obowiązują wzory dokumentów stosowane w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za wyjątkiem wzorów zaświadczeń dla mężów zaufania. Wzory zaświadczeń dla mężów zaufania określone są w załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 15, poz. 219).
 9. Pełnomocnicy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach są obowiązani do przedłożenia Państwowej Komisji Wyborczej, w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, sprawozdania wyborczego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta o dochodach i wydatkach komitetu wyborczego, według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wy-borach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881).


Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Jan Kacprzak

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  17-03-2016 12:42

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij